PERSONUPPGIFTER

Edvardson Sweden AB, org.nr: 556833-3834 (nedan ”Edvardson Sweden”, ”vi” eller ”oss”) värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd såsom till exempel Dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation) som den också kallas. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på hemsidan i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Edvardson Sweden är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

RÄTTSLIG GRUND

För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter behöver vi en så kallad rättslig grund. Vi behandlar dina personuppgifter för att behandlingen är nödvändig för att kunna uppfylla det avtal vi har med dig som kund.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse. Behandlingen baserar sig på en intresseavvägning och innebär situationer där vi vill, eller behöver göra något, t.ex. kommunicera med dig eller marknadsföra våra produkter och tjänster, som i huvudsak är till vår fördel, förutsatt att det inte skadar dina egna intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar uppgifter som du som kund själv lämnat till oss när du handlar på eller besöker Sajten, kommunicerar eller skapar ett konto hos oss. Vi behandlar också dina personuppgifter via godkännande av cookies. Personuppgifter som vi behandlar är ditt för- och efternamn, ditt personnummer, din mejladress, ditt telefonnummer, din postadress, ditt användarkonto, orderhistorik och IP-nummer.

När du slutför ett köp hos oss kommer Klarna att samla personuppgifter om dig i samband med betalningen. Klarna är således personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter enligt Klarnas villkor

När du som kund väljer och mejla till Edvardson Sweden så kommer din mejladress samt mejlhistorik att sparas för att göra det möjligt och lättare att kunna följa upp och svara på ett ärende.

Inga uppgifter kommer att säljas vidare till tredje part.

HUR ANVÄNDS DINA PERSONUPPGIFTER?

Ändamålet med vår behandling av insamlade personuppgifter är att använda dessa för att:hantera din beställning/köp för att kunna identifiera dig leverera beställd vara hantera din betalning bearbeta returer, byten och eventuella reklamationer skicka dig mejl och/eller SMS-aviseringar om leveransstatus. kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor administrera ditt användarkonto hos oss ge dig en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster via insamlande av cookies fullgöra rättsliga förpliktelser (t.ex. avseende krav i bokföringslagen) marknadsföra/kommunicera kunderbjudanden av våra produkter via nyhetsbrev i form av mejlutskick, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund utföra kundundersökningar hantera kundserviceärenden förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter överförs till våra samarbetspartners, i syfte att administrera och underlätta ditt köp och hjälpa oss med marknadsföringsutskick. Dessa samarbetspartners är t.ex. systemleverantörer, betalpartner, transportbolag, nyhetsbrevleverantör, produktleverantör. Dessa företag är personuppgiftsbiträden och det är fortfarande vi som är personuppgiftsansvariga. Vi säkerställer att våra partners hanterar personuppgifter enligt gällande lagstiftning och på ett säkert sätt genom att ingå avtal om hantering av personuppgifter med dem.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

När du handlar hos oss kan du känna dig trygg och säker. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler samt våra interna riktlinjer och rutiner.

Vi säkerställer också genom tekniska lösningar och avtal med våra partners och leverantörer att dessa hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt och att de efterlever lagstiftning rörande personuppgifter.

TIDSPERIOD FÖR BEHANDLING OCH LAGRING

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades, eller samlades in för. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål.

Om du kontaktar oss via mejl så sparas vår korrespondens så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Personuppgifter som vi behandlar i syfte att administrera kundförhållande, inklusive dina köp och användarkonto, eller för att fullgöra avtal och rättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. uppfylla garanti-, reklamations- eller ångerrättsåtaganden, behandlas under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera kundförhållandet och fullgöra vårt avtal eller våra rättsliga förpliktelser och åtaganden gentemot dig.

Personuppgifter som vi behandlar för bokföringsändamål bevaras i enlighet med gällande bokföringslagstiftning.

Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som anges ovan om det behövs för att följa rättsliga krav eller myndighetsbeslut.

Dina personuppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Sådan information får du i denna policy. Om du har ytterligare frågor om vår behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du längst ner i policyn.

Utöver rätt till information, har du även andra rättigheter i relation till dina personuppgifter. Du kan t.ex. påverka vår behandling genom att begära utdrag, rättelse, radering och begränsning. Du har även rätt att invända mot viss behandling som vi utför samt begära ut dina personuppgifter eller begära att de flyttas.

Din rätt att bli raderad förutsätter att uppgifterna inte behövs längre för det ändamålet, om du återkallar ditt samtycke att uppgifterna sparas, om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse, om personuppgifterna har behandlats olagligt, eller om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål. Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år begära utdrag, du kan även begära rättelse, radering och/eller begränsning avseende de personuppgifter vi behandlar om dig. Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, ska en sådan begäran göras skriftligen och undertecknas av dig. Specificera dessutom vad begäran avser. Skicka begäran i ett brev till oss där du anger ditt namn och personnummer, din adress och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.

Registerutdraget kommer att skickas till dig inom 30 dagar från det att vi tog emot begäran. Om utdraget är omfattande så att vi behöver mer tid eller om vi av någon anledning inte kan genomföra din begäran, meddelar vi dig detta.

Vänligen skicka din begäran till den adress som anges under kontaktuppgifter längst ner i policyn.

KLAGOMÅL

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande regler bör du anmäla detta till oss så snart som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

Kontaktuppgifter

  • Edvardson Sweden AB
  • Edvardstäppa 7
  • 782 75 Malungsfors
  • Tel 0280-40047
  • Mobil 070-3158536
  • Övrig tid mailsupport: info@edvardson.se
  • Sverige